ประชุมคณะนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมติที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น สนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กรายบุคคล จำนวน 8 ครอบครัว เด็ก จำนวน 28 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 182,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]