ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]