ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้การช่วยเหลือสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 5 ครอบครัว เด็ก 14 ราย เป็นเงิน 87,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ เรามีเรา ช่วยเหลือ ปันสุข


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]