ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นสนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก รายบุคคล จำนวน 12 ครอบครัว เด็ก 30 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 149,000 บาท และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ครอบครัวเด็ก 1 ครอบครัว เพื่อพิจารณาสนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กรายบุคคลต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]