ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาขออนุมัติคืนเงินให้สมาชิกที่ชำระเงินเกินสำหรับโครงการต่อยอดรับทำอาหารพิธีต่างๆจากอำเภอพุนพิน และขออนุมัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566 ได้แก่อำเภอเวียงสระ เกาะพะงัน เคียนซา รวม 5 โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น 560,965.70 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่ ชั้น 4)ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]