ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566

   วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2
     ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]