ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้่งที่ 7/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้่งที่ 7/2566 โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณามาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนฯ การดำเนินคดีส่งฟ้องลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]