ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564

  วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณากำหนดอุตสาหกรรมในการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2565 - 2570 และการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2565 - 2570 ในส่วนของการดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณต่อไป ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]