ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2564

 วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการฯ มีสำนวนการพิจารณากรณีผู้เสียหาย ทั้งสิ้น 16 ราย คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ อนุมัติจ่าย จำนวน 11 ราย จำนวน 464,525 บาทยกคำขอ จำนวน 4 ราย  งดจ่าย 1 ราย

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]