ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 11/2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 11/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]