ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2566 โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 15 ราย งดจ่ายเนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเต็มตามสิทธิ หรือได้รับเท่ากับหรือมากกว่าเงินที่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ถือว่าได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นตามสมควรแล้ว จำนวน 5 ราย และยกคำขอค่าทดแทน 1 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]