ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสาโรช กาญจนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 (TIP Report 2021) รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564-กรกฎาคม 2564) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]