ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน1.ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 25642.(ร่าง) รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643.(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]