ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปคม.สฎ) ครั้งที่ 1/2566

  วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ศปคม.สฎ)ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบรายงานผลการจัดระดับ TIP Report ปี 2023 รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไลการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    สำนักงานนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]