ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คปคม.สฎ.) ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คปคม.สฎ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม และ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อรายงาน
1)ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – พฤษภาคม 2564)
2)ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2564)
3) สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563
4) บทความ “มุมมองการคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ท่ามกลาง การระบาดโควิด-19” (โดย สสว.10)
5) แบบเสนอโครงการขอรับงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]