ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แห่ง พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ พิจารณาคินเงินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๒ โครงการ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ (เงินกู้สามัญ จำนวน ๔๑ ราย พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เงินกู้ฉุกเฉิน) จำนวน ๒๐ ราย รวมเป็นเงิน ๒,๖๙๙,๓๐๐ บาท พิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน จำนวน ๖ ราย และการรายงานผลการดำเนินงานของชมรม/องค์กรคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ ชมรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]