ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 โครงการ พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ(เงินกู้สามัญ) จำนวน 42 โครงการ พิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ จำนวน 5 ราย พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการศูนย์บริการทั่วไป จำนวน 1 ศูนย์ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]