ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 โครงการ, พิจารณาอนุมัติของบโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพิ่มเติม, พิจารณาหลักเกณฑ์
เพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินกองทุนฯถึง 120,000 บาท, พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ จำนว่น 23 ราย และพิจารณาเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนฯ 1 ราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]