ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 โครงการ, พิจารณากรอบวงเงินศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปิ้งบประมาณ 2566 ,พิจารณายกเลิกโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปีงบประมาณ 2565 , พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ จำนวน 43 ราย และพิจารณาไม่อนุมัติ จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]