ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 6/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 โครงการ พิจารณาให้ความเห็นชอบคนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 37 ราย พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]