ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 1,496,000 บาท, โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 960,000 บาท การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการการจัดบริการล่ามภาษามือเพื่อการเข้าถึงสิทธิคนพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 80,000 บาท โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 วงเงิน 300,000 บาท พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ คนพิการ จำนวน 36 ราย เป็นเงิน 2,523,070.-บาท ชะลอการพิจารณา 1 ราย และพิจารณาเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนฯ 1 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]