ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 15 ศูนย์ เป็นเงิน 3,612,380.-บาท พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 63 ราย พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (เงินกู้ฉุกเฉิน) จำนวน 148 ราย รวมเป็น
เงิน 5,349,200 บาท พิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน จำนวน ๕ ราย และการรายงานผลการดำเนินงานของชมรม/องค์กรคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ชมรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]