ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 322,207.-บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน) และชะลอการพิจารณาเนื่องจากรายละเอียดไม่ชัดเจน จำนวน 1 แห่ง ,พิจารณาอนุมัติให้คนพิการขอกู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 29 ราย 2,002,500.- บาท (สองล้านสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ชะลอการพิจารณา 3 ราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]