ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีใหม่, พิจารณาให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 64 ราย เป็นเงิน 4,259,840 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่อนุมัติ1 ราย และชะลอการพิจารณา 5 ราย, พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]