ประชุมจัดการขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บูรณาการคัดแยกและดำเนินการในช่วงระยะเวลาฟื้นฟูไตร่ตรอง REFLECTION PERIOD

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมจัดการขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บูรณาการคัดแยกและดำเนินการในช่วงระยะเวลาฟื้นฟูไตร่ตรอง REFLECTION PERIOD สำหรับผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านโปรแกรม Z00M MEETING


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]