ประชุมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจริยะ (Suratthani Smart City)

ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจริยะ (Suratthani Smart City) โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลในการสร้างความเจริญสู่ทุกภูมิภาคของประเทศที่จะต้องพัฒนา ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]