ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System)เพื่อชี้แจงแนวทางการ / เคลื่อนและการบูรณาการทำงานและการอบรมใช้ระบบ TPMAP Logbook จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NACTEC) ในการนี้นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]