ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference System) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้า ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]