ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและ บัญชีเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ) เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]