ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระหรวงการพัฒณาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม ZOOM) โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]