ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และติดตามข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และติดตามข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด ผ่านระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (E-AHT) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายเชาวริน สกุลวรากลาง อาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมด้านชอฟห์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ในการนี้ นางสาวชสสดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร เข้าร่วมประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]