ประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 12.45 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติการเสนอโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]