ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ National Referral Mechanism สำหรับผู้มีหน้าที่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ National Referral Mechanism สำหรับผู้มีหน้าที่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]