ประชุมชี้แจงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ ตามแผนการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยประธานสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบจังหวัดฯ และงบกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ ตามแผนการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประสิทธิ์ ชุมศรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งลงพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]