ประชุมชี้แจงแนวทางการจดแจ้งผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานีโดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจดแจ้งผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ ประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]