ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลเพราะบางรายกลัวเรื่องพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ

นที่ 29 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวกาญจนา ทองนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด และนางสาวนิศาชล สัมภาภรณ์ นักศึกษาสหกิจศึกษาทางการบัญชี เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลเพราะบางรายกลัวเรื่องพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แค่ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 40 คน ใน 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ซึ่งรับผิดชอบครัวเรือนเพราะบางจำนวน 132 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]