ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจงานของกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจงานของกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]