ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]