ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 โดยมี นาวาเอกคมกริช เจริญแพทย์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี แถวที่ 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]