ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อ ระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการบังคับใช้ แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคคีการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยมีนายประวิตร วงษ์สูวรรณ รองนายกรัฐมนตรึ เป็นประธานการประชุม และนายวิชวุทย์ จินโด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรายฎร์ธานี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสูราษฎร์ธานี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]