ประชุมชี้แจงโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดได้ทราบและเข้าใจข้อมูล คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ กระบวนงาน กรอบระยะเวลาส่งข้อมูลเอกสาร และขั้นตอนนำเสนอข้อมูลให้ทีม One Home จังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]