ประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอเกาะสมุย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอเกาะสมุย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมบรรยายซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ให้แก่คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]