ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด

วันที่ 20 กรกฏคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุดาวรรณ บูรพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินละบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวกมลทิพย์ ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวเบญจวรรณ ขวัญมือง นักวิชาการงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ (ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพจันทร์ ชั้น 10 A อาคารที่ทำการกระพรวงการพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผอ.กลุ่มการคลัง กองกลาง สป.พม เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]