ประชุมซักซ้อมการใช้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายห้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการใช้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) เพื่อทำความเข้าใจทบทวนพื้นที่ และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พม. (ONE HOME) การบันทึกข้อมูลของครัวเรือนกลุ่มเปราะบางให้ครบถ้วน รวมถึงแนวทารประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]