ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและพความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ การดำเนินการตามตัวชี้วัดการลงเวลาการปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]