ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ณ ห้องประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความรียบร้อยตามแนวทางที่กำหนดและเพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางและซักซ้อมการปฏิบัติภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]