ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงในระดับพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

   วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงในระดับพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]