ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (บ้านสบาย เพื่อยายตา)

       วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เคหะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (บ้านสบาย เพื่อยายตา) เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทาง การส่งมอบบ้านสบาย เพื่อยายตา รวมถึงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย ในเขตพื้นที่ตำบลบางไทร  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]