ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการถอดบทเรียนการทำงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมา
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]