ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ปี 2564(ผลการเบิกจ่าย) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ปี 2564(ผลการเบิกจ่าย) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]